ZONE 2- the MIDWEST

Manitoba south through the Dakotas, Nebraska & Kansas, east to Ohio, & north through Ontario (omitting New York).